Politica de confidențialitate

Asigurarea confidențialității datelor tale personale reprezintă una dintre preocupările esențiale ale SC Fraicom SRL, în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării website-ului www.fraicom.ro

Ce categorii de date personale prelucrăm

Dacă ești vizitator al site-ului www.fraicom.ro, SC Fraicom SRL va prelucra datele tale cu caracter personal, pe care ni le furnizezi în mod direct în contextul folosirii site-ului nostru, cum ar fi: nume, telefon, adresa e-mail, date referitoare la modul în care folosești site-ul nostru (preferințe de utilizare, produse salvate ca favorite), precum și orice alte categorii de date pe care ni le furnizezi în mod direct în contextul plasării unei cereri de rezervare transport sau închiriere auto prin intermediul site-ului nostru sau în orice alt mod care rezultă din folosirea site-ului nostru.

Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Categorii de persoane vizate: datele personale prelucrate de companie în calitate de operator sunt în principal date de identificare și de contact ale consumatorilor, clienților și potențialilor clienți, în cadrul activităților de comercializare și marketing derulate de companie.

Dacă ești client al SC Fraicom SRL, prelucrarea datelor tale cu caracter personal se efectuează astfel:

 • Pentru desfășurarea relației contractuale dintre tine și SC Fraicom SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, cererilor de rezervare sau închiriere plasate, informarea asupra statusului acestora etc, conform GDPR Art. 6.1, lit. B.

Temeiul prelucrării în acest scop are la bază derularea contractului între tine și SC Fraicom SRL, așa cum este definit în cadrul secțiunii Termeni și condiții. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesar[ pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate duce la imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre tine și SC Fraicom SRL

 • Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale SC Fraicom SRL, în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, de legislație a transportului public, dar și în ceea ce privește arhivarea.

Temeiul pentru aceste prelucrări este îndeplinirea obligațiilor legale, conform GDPR Art. 6.1 lit. C. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate duce la imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre tine și SC Fraicom SRL.

 • În scop generic, de marketing și poate include, fără a se limita la: trimiterea de informații prin intermediul newsletter-elor, marketing direct, oferte promoționale, carduri de fidelitate, activități de promovare și publicitate prin intermediul rețelelor Facebook sau Google, analiză anonimizată a traficului sau preferințelor utilizatorilor pe site-ul companiei (fraicom.ro) etc. În funcție de specificul său, scopul este declarat în mod detaliat și exprimat specific: pentru participarea la o campanie promoțională, pentru comunicare ulterioară prin marketing direct, etc.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sunt, conform GDPR, Art. 6. Pct. 1.a – Consimțământul persoanei vizate, cu toate condițiile și implicațiile derivate: informare, limitare perioadă, limitare categorii de date, acces exercitare drepturi, Pct. 1.b – executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract. Perioada prelucrării va fi limitată, determinată și specificată pentru fiecare prelucrare, conform înregistrării în registrul de evidență a prelucrărilor.

Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul completării formularului de rezervare sau a formularului de contact. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale poți folosi opțiunea de la finalul fiecărui e-mail/sms conținând comunicări comerciale.

Daca ești vizitator al site-ului www.fraicom.ro, prelucrarea datelor tale cu caracter personal se efectuează astfel:

 • Pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite de SC Fraicom SRL, prin intermediul Site-ului.

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază consimțământul tău, dacă alegi să ni-l furnizezi.

Îți poți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor tale personale în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formulare pentru abonarea la newsletter, de pe site. Pentru dezabonare, poți folosi opțiunea afișată la finalul fiecărui e-mail care conține comunicări comerciale. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Refuzul de a ne da consimțământul pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru tine.

 • Pentru rezolvarea plângerilor, reclamațiilor și pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăți experiența ta pe acest website.

Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la baza interesul legitim al SC Fraicom SRL de a asigura funcționarea corecta a site-ului www.fraicom.ro, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Refuzul de a ne da consimțământul pentru prelucrarea datelor tale în acest scop nu va avea urmări negative pentru tine.

Stocarea datelor

Stocarea si prelucrarea datelor se vor face în mod securizat și anonimizat, în sistemul electronic al SC Fraicom SRL.

Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal

SC Fraicom SRL va prelucra datele tale cu caracter personal atât cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Daca ne ești client, vom prelucra datele tale pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligațiilor legale care revin în sarcina SC Fraicom SRL, precum ar fi raportarea online către Autoritatea Rutiera Română pentru operatorii de transport public de persoane prin servicii ocazionale, privind datele referitoare la transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale, anterior efectuării transportului. De exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

Daca îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, SC Fraicom SRL va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC Fraicom SRL pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Fraicom SRL poate dezvălui datele tale către parteneri sau terțe entități ce sprijină SC Fraicom SRL în desfășurarea activității, precum furnizori de servicii IT, sau autorități, astfel:

 • Pentru administrarea site-ului fraicom.ro.
 • Pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de SC Fraicom SRL.
 • Pentru menținerea, optimizarea și personalizarea website-ului sau a serviciilor derulate prin intermediul acestuia.
 • Pentru analiza datelor de trafic, tendințelor de utilizare și activitate și implementarea caracteristicilor de siguranță.
 • Pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în conformitate cu legislația in vigoare.
 • În situația în care dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SC Fraicom SRL pot fi transferate în afara României, dar numai către statele din Uniunea Europeană.

Drepturile de care beneficiezi

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiezi de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC Fraicom SRL, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC Fraicom SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC Fraicom SRL a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. Pentru accesul la datele tale cu caracter personal te rugam sa urmezi acest link.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplica unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • dacă este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • dacă persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • dacă datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC Fraicom SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice.

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • persoana vizata s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică daca drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către SC Fraicom SRL către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC Fraicom SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC Fraicom SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  • in orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă;
 • dreptul de a te adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care consideri necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a-ți exercita drepturile menționate mai sus, te rugăm să te adresezi la adresa de email office@fraicom.ro.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, te rugăm să accesezi Politica de cookies.